Evanjelium o bohatstve a večnom živote | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Bohatstvo a večný život
Evanjelium podľa Matúša – 19, 16 – 26 (zač. 79)
Tu k nemu ktosi pristúpil a povedal: „Dobrý učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? “ On mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jediný Boh. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ Opýtal sa ho: „Ktoré?“ Isus povedal: „Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, cti otca i matku a miluj svojho blížneho ako seba samého.“ Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Čo mi ešte chýba?“ Isus mu povedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Poď a nasleduj ma.“ Keď mladík počul túto reč, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Isus povedal svojim učeníkom: „Ozaj, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do Nebeského kráľovstva. Opäť vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva.“ Keď to počuli Jeho učeníci, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť zachránený?“ Isus sa na nich zahľadel a povedal im: „Pre ľudí je to nemožné, ale pre Boha je všetko možné.“
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt