Evanjelium na nedeľu žien myronosíc | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Nedeľa žien myronosíc
Evanjelium podľa Marka – 15, 43 – 16, 8 (zač. 69)
Prišiel Jozef z Arimatey, vážený člen veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. S odvahou prišiel k Pilátovi a vyžiadal si Isusovo telo. Pilát sa začudoval, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či už dávno zomrel. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. On kúpil plátno, sňal ho, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu, vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali, kde ho položili. Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Prvý deň po sobote, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Keď sa tam pozreli, videli, že kameň je odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, napravo videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha, a vyľakali sa. On im povedal: „Neľakajte sa! Hľadáte Isusa Nazaretského, toho ukrižovaného. Vstal z mŕtvych. Nie je tu. Hľa, miesto, kde ho položili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.“ Vyšli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnil strach a zdesenie. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt