Apoštol Andrej Prvopovolaný | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Apoštol Andrej Prvopovolaný
Andrej bol mladším bratom apoštola Petra. Obaja boli rybármi a stali sa učeníkmi Jána Krstiteľa spolu s ďalšími dvomi bratmi, Jakubom a Jánom. Keď ich Pán povolal, aby Ho nasledovali, Andrej prvý s radosťou prijal toto Božie povolanie, preto dostal pomenovanie Prvopovolaný. Potom priviedol k Christovi aj svojho brata Petra, aby sa stali „rybármi ľudí“ (Mt 4, 19). To znamená, že od tejto chvíle svojím kázaním privádzal ľudí k Bohu.

Andrej priviedol k Pánovi aj ďalšieho apoštola, Filipa. Po Päťdesiatnici, keď sa apoštoli rozišli kázať Božie slovo do všetkých končín zeme, Andrej odišiel kázať do Sýrie, Kappadokie, Bitýnie a iných miest. Keď prišiel do Byzantionu, ustanovil tam prvého biskupa Stachisa, preto sa považuje za zakladateľa Cirkvi v Konštantínopoli. Z Byzantionu apoštol Andrej odišiel do Trákie, potom do Makedónie a nakoniec do gréckeho mesta Patra, kde kázal Evanjelium, krstil ľudí a uzdravoval chorých. Výsledky jeho práce boli obdivuhodné. Mnohí uverili v Christa a vytvorili kresťanskú Cirkev. Všetci si vážili Andreja, dokonca aj Maximila, manželka rímskeho miestodržiteľa, a jeho brat Stratoklis, ktorí prijali krst a stali sa kresťanmi. To veľmi nahnevalo miestodržiteľa, preto dal apoštola Andreja chytiť a uväzniť. Následne ho odsúdil na smrť na kríži. Apoštol Andrej prvý nasledoval Christa a zomrel ako osemdesiatročný na kríži, zhotovenom v podobe písmena X.

Na mieste, kde zomrel apoštol Andrej v gréckom meste Patra, stojí dnes prekrásny veľký chrám s trinástimi kupolami. V tomto chráme sa nachádza časť kríža v podobe písmena X, na ktorom za vieru v Isusa Christa mučenícky zomrel apoštol Andrej hlavou dole.

Svätý apoštol Andrej Prvopovolaný, keď zbadal kríž svojho mučeníctva v podobe X, s bázňou a dojatím vykríkol: „Raduj sa kríž, ktorý si bol posvätený Christovým telom a Jeho údmi, bol si nimi ozdobený ako perlami! Predtým, ako na tebe bol ukrižovaný môj Pán, bol si pre ľudí strašný, ale teraz všetci veriaci vedia, aká blahodať je v tebe ukrytá. Bez strachu a radostne sa k tebe približujem. Urob aj mňa učeníkom ukrižovaného Christa... Ó, blažený a vytúžený kríž, zober ma od ľudí a odovzdaj ma môjmu Učiteľovi!“

Cirkev si pripomína jeho pamiatku 30. novembra/13. decembra.

Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt