Evanjelium na Kvetnú nedeľu | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Vchod Pána do Jeruzalema - Kvetná nedeľa
Evanjelium podľa Jána – 12, 1 – 18 (zač. 41)
Šesť dní pred Paschou prišiel Isus do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam večernú hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, ktorí s ním stolovali. Mária vzala fľašu najdrahšieho pravého nardového oleja, pomazala Isusove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nedali ich chudobným?“ Ale nepovedal to preto, že sa zaujímal o chudobných, ale preto, že bol zlodej, a pretože mal pokladničku a brával z toho, čo do nej vkladali. Vtedy Isus povedal: „Nechaj ju, urobila to na deň môjho pohrebu! Veď chudobných vždy budete mať medzi sebou, ale mňa vždy nebudete mať.“ Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Isusovi, ale aj preto, aby videli Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Veľkňazi sa preto rozhodli, že zabijú aj Lazára, pretože pre neho mnohí Židia odchádzali a uverili v Isusa. Na druhý deň sa veľký zástup, ktorý prišiel na sviatok, dopočul, že Isus prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Sláva Bohu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ Isus si našiel osliatko a posadil sa naň, ako je napísané: „Neboj sa, dcéra sionská! Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na osliatku.“ Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Isus oslávený, spomenuli si, že to bolo napísané o ňom a že mu to urobili. Zástup, ktorý bol s ním, keď vyvolal Lazára z hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. Preto mu zástup vyšiel v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt